Стать в центр занятости

Содержание
 1. Êàê âñòàòü íà ó÷åò â öåíòð çàíÿòîñòè
 2. Âðåìÿ – äåíüãè
 3. Ñïðàâêà î ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå
 4. Òèïè÷íûå îøèáêè
 5. Äðóãèå äîêóìåíòû
 6. Ïîñîáèå
 7. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè
 8. Àëüòåðíàòèâà
 9. Облік в центрі зайнятості #56909
 10. Облік в центрі зайнятості, інші питання
 11. Как стать на учет в Центре занятости после закрытия ЧП
 12. Вопрос
 13. Ответ
 14. Почему не стоит становиться на учет в Центр занятости
 15. Как стать на учет в центр занятости? Необходимые документы для постановки на учет, размер пособия по безработице, возможные причины снятия с учета

Êàê âñòàòü íà ó÷åò â öåíòð çàíÿòîñòè

Âðåìÿ – äåíüãè

Ñïðàâêà î ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå

Áîëüøå ïîëîâèíû áåçðàáîòíûõ, îáðàòèâøèõñÿ â öåíòð çàíÿòîñòè ñâîåãî ðàéîíà, íå ìîãóò â òîò æå äåíü âñòàòü íà ó÷åò èç-çà òîãî, ÷òî âìåñòî ñïðàâêè, êîòîðóþ òðåáóåò ýòà îðãàíèçàöèÿ, èì âûäàþò ñïðàâêó 2ÍÄÔË, êîòîðàÿ òðåáóåòñÿ äëÿ ïîäà÷è íàëîãîâîé äåêëàðàöèè è îôîðìëåíèÿ áàíêîâñêîãî êðåäèòà. À äëÿ öåíòðà çàíÿòîñòè îíà íå ãîäèòñÿ.

Òèïè÷íûå îøèáêè

Áûâøèé ðåïîðòåð îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ãàçåò, ïîïàâøèé ïîä ñîêðàùåíèå ñ 1 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, áûë âûíóæäåí òðèæäû ïðîñèòü ïîñëåäíåãî ðàáîòîäàòåëÿ ïåðåäåëàòü òðåáóåìóþ ñïðàâêó. Â áóõãàëòåðèè êàæäûé ðàç çàáûâàëè, ÷òî óêàçàòü íàäî òîëüêî 52 íåäåëè, à íå âñå 78, êîòîðûå îí îòðàáîòàë â ðåäàêöèè çà ïîëòîðà ãîäà ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî ïðèåìà íà ðàáîòó.
À ïîñêîëüêó â òåêñòå ñïðàâêè ÷åòêî ñêàçàíî «çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå óâîëüíåíèÿ», ïîëó÷àëîñü, áóäòî çà ýòîò ñàìûé ãîä îí óìóäðèëñÿ çà íåäåëþ îòðàáîòàòü ïîëòîðû, èëè æå ó ðóêîâîäñòâà ãàçåòû ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ èñ÷èñëåíèåì âðåìåíè.

Áûâøåìó ñîòðóäíèêó ìîñêîâñêîãî ôèëèàëà êîìïàíèè, ãîëîâíîé îôèñ êîòîðîé íàõîäèòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âûäàëè ñïðàâêó ïî ôîðìå ìîñêîâñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè, ãäå çà äèðåêòîðà ôèëèàëà è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ðàñïèñàëñÿ îäèí è òîò æå ÷åëîâåê, ðåàëüíî çàíèìàâøèé îáå äîëæíîñòè.  îòäåëå êàäðîâ áûâøåìó ñîòðóäíèêó òàêæå âûäàëè êîïèþ ïðèêàçà ïî ôèëèàëó î íàçíà÷åíèè äèðåêòîðà íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è ñîâìåùåíèè èì îáåèõ ïîçèöèé. Íà ýòó êîïèþ ïðèêàçà ñîòðóäíèêè öåíòðà çàíÿòîñòè íå çàõîòåëè äàæå ñìîòðåòü. À âîò ïðèïèñêà «è.î.», ñäåëàííàÿ ñàìèì áåçðàáîòíûì îò ðóêè, èõ âïîëíå óñòðîèëà.

Äðóãèå äîêóìåíòû

Ïîñîáèå

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè

Åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî áåçðàáîòíûé îäíîâðåìåííî ñ ïîñîáèåì èìåë êàêèå-òî äîõîäû, åìó ïðèäåòñÿ âåðíóòü âñå äåíüãè, êîòîðûå îí ïîëó÷èë â êà÷åñòâå ïîñîáèÿ, èìåÿ ïðè ýòîì çàðàáîòêè: ëèáî äîáðîâîëüíî, ëèáî ïî ïðèãîâîðó ñóäà. Ñïèñêè òàêèõ ïðîøòðàôèâøèõñÿ îáû÷íî âûâåøèâàþò â öåíòðàõ çàíÿòîñòè äëÿ óñòðàøåíèÿ îñòàëüíûõ.

Àëüòåðíàòèâà

 2008 ãîäó â ÷èñëå íàïðàâëåíèé îáó÷åíèÿ áûëè øîôåðñêèå êóðñû ïî êàòåãîðèÿì B è C è òðåõìåñÿ÷íûé êóðñ äåëîâîãî àíãëèéñêîãî. Øàíñû óñòðîèòüñÿ âîäèòåëåì ñî ñâåæåïîëó÷åííûìè ïðàâàìè íåâåëèêè, äà è àíãëèéñêèé çà òðè ìåñÿöà íå âûó÷èøü.

Ðåéòèíã: 3.8 èç 5 (ãîëîñîâ: 98)

Облік в центрі зайнятості #56909

Облік в центрі зайнятості, інші питання

Юлия ( 2 жовтень 2019)

Добрый день. Я хочу стать на учет в центре занятости, так как в положение и на работу берут не охотно. Меня интересует положено ли мне пособие по безработице если я на даный момент являюсь студентом ПТУ и получаю стипендию? Спасибо.

Алеся (12 вересень 2019)

Здравствуйте!стою на центре занятости, я мать одиночка, может ли инспектор давать мне направление на работу не в городе а пгт куда нужно ехать 1 час в одну сторону? я работодателю с которым пообщалась по телефону не подхожу он готов был подписать мне лист об отказе, но им позвонил инспектор, надавил шантажом на них и сказал больше им отправлять людей не будет если меня не возьмут . Они таким образом хотят меня снять с учета , это в правовых рамках?

Полина ( 4 вересень 2019)

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, есть ли возможность каким-то образом выйти из следующей ситуации: на бирже труда меня заставляют буквально ездить по вакансиям практического психолога в детские сады. Я никогда не работала в детских садах и вообще с группой детей, с дошкольниками я не работала и не планирую. Более того, эти вакансии дают исключительно в других районах города, мотивируя, что все по закону. На последнюю вакансию я ехала полтора часа только чтоб поставить штамп на направлении, отметку (вакансия занята другим специалистом). Уважаемые юристы, помогите советом, ну неужели я совсем без прав на этой бирже. Я по образованию психолог, специальность «Психология» (без педобразования). Просмотрела законодательство и биржи, и требования к психологам детсада. Не могу найти зацепку, чтоб выйти из этой ситуации. Буду благодарна за рекомендацию, на что можно опираться. В резюме уже писала на бирже, что нужна вакансия по работе со взрослыми. Говорят — нет и все. И опять отправляют в детский сад в другой конец города тремя транспортами. Выходит, что я как гражданин не имею права вообще . Отказаться нельзя тоже, т.к. снимают с биржи. Но я платила официально налоги последние 20 лет. Я же имею правда спокойно искать работу (у меня срок еще до 19 января, чтобы сняться с учета, но меня «выпихивают»,) помогите, пожалуйста.

Татьяна (15 серпень 2019)

Здравствуйте! Я хочу стать на учёт в центр занятости. Мой опыт работы 12 лет учителем и высшее пед.образование, потом месяц кредитным инспектором в банке в 2013 году, потом я 5 лет официально не работала и последнее место работы менеджером по сбыту, где я уволилась по соглашению сторон и со ставкой в 7800. На бирже мои документы приняли и дали направление на три вакансии кредитного менеджера, сказали что статус безработного мне не присвоен. На всех трёх фирмах официального оформления нету и зарплата или 250 грн за договор или от 2 тысяч. То есть не соответствует уровню зарплаты на предыдущем месте работы. Они берут всех , поэтому мне в направлении отказ написать не могут, а только по моей инициативе. Вопрос:как аргументировать на бирже что мне предложили не соответствующую должность и как их заставить поставить меня на учёт. Два раза так откажусь и никакого пособия не заплатят пока ищу работу.

Олена (13 серпень 2019)

Доброго дня. З 02.11.17р по 27.10.18р. Перебувала на обліку по безробіттю в центрі зайнятості. По даний час ніде не працювала.Чи можу знову звернутись до центру зайнятості-та стати на облік.Дякую

Александр (12 серпень 2019)

Добрый день. Зарегистрировался в центре занятости. Сразу дали направление на трудоустройство. По закону подходящей работой есть работа в том числе с з/пл не ниже, чем на последнем месте работы с учетом средней в регионе. Вопрос: два года проработал на предприятии с официальной высокой зарплатой, затем устроился на другую и там проработал 8 дней в июле и 7 в августе и уволился по соглашению сторон (зарплата — по сути минималка). Как в данной ситуации будет считаться зарплата по последнему месту работы, если я не проработал полный месяц (ведь, например, при полном месяце могли быть существенные премии)?

Роман (12 серпень 2019)

Здравствуйте ! скажите пожалуйста если я в 2015 году стоял на бирже труда до 2016 года работу мне не нашли .Я сам устроился на фирму разнорабочим без договора без трудовой ,сейчас меня сократили .Скажите могу ли я встать на биржу труда и будут ли мне выплачивать пособие ,в трудовой есть отметка что я стоял на бирже .

Сергій ( 9 серпень 2019)

Не знаючи що членам комісії на виборах президента оплачують 2 дні став на облік в центр занятості 22 квітня 2019 р . В середині липня після виявлення центром занятості з мене вимагають повернути всю суму виплат . Де тут правда і невже я на стільки винен що не знав усіх законів . Навіщо тоді служба занятості адже вони повинні захищати населення тобто все пояснити .

Виталий (26 липень 2019)

Добрый день, подскажите пожалуйста, если я работал на доставке 4 месяца, а потом 1 месяц был торговым представителем, какую работу мне должны предлогать? У меня есть двое детей и плавающий график мне не подходит, должны ли сотрудники центра занятости это учитывать?

Юлія (23 липень 2019)

Добрый день! Сколько направлений за раз могут давать в центре занятости? В первый визит дали 5 направлений. Сказали работу бухгалтером много в следующий визит дадут ещё больше направлений. Но как мне успеть их пройти за 7 календарных дней?

Ваше питання вiдправлено юристу. Повідомлення про відповідь юриста прийде на вашу пошту.

Зверніть увагу:
1. Юрист відповідає тільки на питання, пов’язані з кадровим правом.
2. У середньому юрист відповідає протягом 2-3 днів.
3. Ваше питання може залишитися без відповіді, якщо подібні питання вже задавалися в розділі!

Как стать на учет в Центре занятости после закрытия ЧП

Вопрос

После закрытия частного предпринимательства через какое время можно становиться на учет в центр занятости? И какие документы для этого нужно?

Ответ

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.

Реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, підлягають усі незайняті громадяни, які звернулися до служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання зареєструватись у службі незалежно від причини звільнення з підприємства, установи, організації.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ, зі змінами та доповненнями, реєстрація особи як такої, що шукає роботу, провадиться за місцем проживання громадянина після пред’явлення ним паспорта і трудової книжки, а в разі потреби — військового квитка, документа про освіту або документів, що їх замінюють. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають посвідку на постійне проживання.

Постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2007 р. № 219 затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

У разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості.

Відповідно до абзацу другого п. З вказаного Порядку, у разі, коли громадянин не має паспорта або він поданий до органу внутрішніх справ для оформлення чи переоформлення, може бути пред’явлена довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).

За відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу, повинен пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільнені з військової служби, також військовий квиток (абзац третій п. З Порядку).

Для реєстрації в державній службі зайнятості громадяни подають копії документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), що зберігаються в їх особових справах (абзац шостий п. З Порядку).

При реєстрації (відповідно до п. 4 зазначеного Порядку) потрібно пред’явити документи:

 1. випускникам вищих навчальних закладів, які навчалася за державним замовленням і яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення, — направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову у працевлаштуванні чи довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992;
 2. громадянам, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, — довідку про вихід зі складу сільгосппідприємства, сільськогосподарського кооперативу чи акціонерного товариства, видану підприємством, кооперативом, товариством;
 3. громадянам, які отримують пенсію відповідно до законодавства, — пенсійне посвідчення;
 4. інвалідам – посвідчення інваліда, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації;
 5. громадянам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, — довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення);
 6. дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків, — довідку з органу опіки та піклування;
 7. жінкам, які мають дітей віком до 6 років, — копію свідоцтва про народження дитини;
 8. одиноким матерям, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, — довідку з органу соціального захисту про підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір’ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.

Якщо громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився від підходящої роботи, він не може бути визнаний безробітним.

Такий громадянин знімається з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку громадянин може зареєструватися повторно в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу (п. 8 Порядку).

У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянину статусу безробітного (за його особистою заявою) приймається державною службою зайнятості на восьмий день (ст. 2 Закону «Про зайнятість населення»).

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами та доповненнями. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами).

Почему не стоит становиться на учет в Центр занятости

8 причин не становиться на учет в Центр занятости

Допустим, вы оказались в числе безработных. И решили на время поиска новой работы обратиться за помощью к государству в лице Центра занятости. Work.ua приводит аргументы, почему стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем прибегнуть к услугам этой структуры.

1. Статья имеет значение

Первое, чем интересуются специалисты Центра занятости, — не имя и фамилия человека, а статья, по которой он уволен.

Как правило, фигурируют три статьи из Кодекса законов о труде Украины.

ст. 36 — по соглашению сторон;

ст. 38 — по собственному желанию;

ст. 40 — в связи с сокращением численности или штата работников.

Если вы расстались с работодателем по ст. 38, то «Хьюстон, у вас проблемы». Так как выплаты по безработице вы получите спустя три месяца после присвоения статуса безработного. С остальными проще — финансовая помощь выплачивается уже на 9 день.

2. Стаж — наше все

Размер пособия зависит от страхового стажа. Так, если он не превышает 2 лет, то выплаты назначаются в размере 50% от суммы среднемесячной заработной платы на последнем месте работы; от 2 до 6 лет — 55%; от 6 до 10 лет — 60%; свыше 10 лет — 70%. И это только в первые три месяца. Дальше сумма начислений будет уменьшаться. Безработному без стажа можно рассчитывать на минимальную выплату — около 500 грн.

3. Обещанного известно, сколько ждут

Пособие, как и заработная плата, будет поступать на ваш личный счет два раза в месяц. Но первых денежных поступлений придется подождать, как минимум, 40-60 дней, пока идет проверка и анализ данных безработного.

4. Обязательная явка

Став на учет в Центр занятости, кроме помощи в поиске работы, вы получаете ряд обязанностей. Некоторые из них лишат мобильности, «привяжут» к месту и времени. Посещать лекции, семинары и заходить в гости к своему куратору для предъявления паспорта и трудовой книжки нужно 1 раз в неделю, потом 2 раза в месяц, затем раз в 30 дней.

Из-за прогула без уважительной причины вас могут лишить статуса безработного или приостановить выплату пособия.

5. Дополнительный доход запрещен

Пока вы получаете пособие по безработице, забудьте о фрилансе. Неофициальная подработка — это мошенничество по отношению к государству. Если в Центре занятости станет известно о подобном факте, то в лучшем случае придется вернуть сумму, которую вы уже успели получить, в худшем — готовьтесь к судебному разбирательству.

Единственным легальным способом подработать считаются общественные работы — уборка улиц, благоустройство территорий коммунальных предприятий, оформление субсидий и др.

6. Открыть бизнес — проблема

С помощью Центра занятости можно попытаться построить свой «маленький свечной заводик»: пройти курс по основам предпринимательской деятельности, проконсультироваться у специалистов, как составить бизнес-план, и получить одноразовую финансовую помощь на открытие собственного дела (совокупность выплат по безработице за весь период пребывания на учете). Выплачивают ее только в случае успешной защиты проекта, но часто полную сумму приходится ждать несколько месяцев.

7. Будьте готовы, что вашу профессию могут признать невостребованной на рынке труда

Таковой специальность считается, если работники Центра занятости за 6 месяцев не предложили безработному ни одной вакансии, которая соответствовала бы его образованию и опыту работы. Тогда ему настойчиво порекомендуют сняться с учета или освоить новую профессию, например, парикмахера, сварщика или маникюрщицы. Чем выше сумма выплат, тем настойчивее будут рекомендации.

Если у вас высшее образование, то претендовать на повышение квалификации, вы, увы, не можете.

8. Принять нельзя отказать

Предложения о работе можно отклонять. Но только два раза. Отказ необходимо обосновать: неудобное расположение офиса, вредное производство, тяжелые условия труда. Небольшая заработная плата может стать аргументом в том случае, если она ниже той, которую вы получали на последнем месте работы. Если вам не подошла вакансия, и вы сказали «нет» дважды, то добро пожаловать в мир самостоятельного поиска. И лучше в нем полагаться на себя.

Как стать на учет в центр занятости? Необходимые документы для постановки на учет, размер пособия по безработице, возможные причины снятия с учета

Как стать на учет в центр занятости (биржу труда)? Общие положения

Если по каким-то причинам вы не имеете работы можете обратится в ближайший центр занятости (независимо от места прописки) и написать заявления для постановки на учет. И через 7 дней, если вам не найдут роботу, вас официально признают безработным и начнут начислять пособие. Но не стоит забывать, что заявления сотрудники биржи труда примут у вас при наличии всех необходимых документов, и при их отсутствии вы сможете получить лишь профориентационные и консультационные услуги, связанные с трудоустройством.

За содействием в трудоустройстве в центр занятости могут обратиться все незанятые граждане, желающие работать, а также занятые лица, намерены изменить место работы или трудоустроиться по совместительству или в свободное от учебы время, которые готовы и способны приступить к работе.

Для регистрации в службе занятости необходимые документы (оригинал и копию):

— Паспорт гражданина Украины;
— Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
— Трудовая книжка (при отсутствии трудовой книжки гражданин, который впервые ищет работу, должен предъявить паспорт, диплом или другой документ об образовании или профессиональной подготовке, а военнослужащие, уволенные с военной службы, также военный билет);
— Гражданско-правовой договор о выполнении работ (оказании услуг).
— Справка о средней заработной плате за последние три месяца на последнем месте работы

Кроме этих документов при регистрации возможно потребуют:

— Направление на работу и скрепленную печатью заказчика справку об отказе в трудоустройстве или справку о свободном трудоустройстве (для выпускников-бюджетников ВУЗов в течении года после его окончания);
— Если на биржу обратились лица, проработавшие менее 26 недель, предшествовавших дню обращения в центр занятости, необходимо обязательно предоставить справку, выданную сельским, поселковым или городским советом, о том, что вы не являетесь членом личного крестьянского хозяйства (членом особистого селянського господарства), или о прекращении ведения личного крестьянского хозяйства или о выходе из такого хозяйства;
— Пенсионное удостоверение.
— Женщины, которые выходят из декретного отпуска должны предоставить свидетельство о рождении ребенка (в течении месяца после выхода с декрета)

Размер пособия для безработного и длительность выплат на бирже труда?

Материальная сторона вопрос интересует всех без исключения, и тех кто впервые собирается ставать на учет в центр занятости, так и тех кто там уже бывал.
Выплаты назначают и выплачивают с 8-го дня после регистрации в Государственной службе занятости, а людям, уволенным по собственному желанию, без уважительных причин или за нарушение трудовой дисциплины, выплата начинается с 91-го календарного дня, так что лучше увольняться «по соглашению сторон».

Размер пособия по безработице ограничивается размером средней заработной платы, сложившейся в отраслях национальной экономики соответствующей области за прошлый месяц, где зарегистрировано место жительства.
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:
— первые 90 календарных дней — 100 процентов
— в течение следующих 90 календарных дней — 80 процентов;
— в дальнейшем — 70 процентов.
Согласно нормам действующего законодательства, помощь по безработице не может быть выше средней заработной платы в области, где зарегистрировано место жительства.

Общая длительность выплаты помощи по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении 2 лет.
Застрахованным лицам размер помощи устанавливается в процентах по отношению к их средней зарплате в зависимости от страхового стажа:
до 2 лет — 50% от среднемесячного заработка;
от 2 до 6 лет — 55%;
от 6 до 10 лет — 60%;
свыше 10 лет — 70%.
Минимальный размер пособия в 2011-2012 по безработице составляет 544 грн., а с учетом страхового стажа — 825 грн. по данным Госкомстата, средний размер пособия по безработице в Украине составил 917 грн.

Как часто необходимо появляться в центр занятости?
Посещать центр занятости необходимо в определенный и согласованный с работниками государственной службы занятости время. При каждом посещении необходимо предъявлять паспорт и трудовую книжку. Периодичность посещения центра занятости определяется с учетом ситуации на рынке труда, наличии подходящей работы и места жительства или пребывания гражданина, но не реже одного раза в 30 календарных дней (со своего опыта могу сказать 2-3 раза в месяц).

В каких случаях вас могут лишить выплат или снять с учета в центре занятости?

После принятия на учет вы должны посещать центр занятости, проходящие семинары в назначенное время, чтобы избежать проблем (вас могут лишить выплат или вообще снять с учета). Это не займет так много времени – 2-4 раза в месяц.
Если вы не появлялись в центре занятости без уважительной причины по истечении одного месяца со дня последнего посещения – вас снимут с учета. Если вы были на больничном и пропустили посещения – то после истечения болезни на следующый день идите в ЦЗ уже с больничным.

Если вы дважды отказался от подходящей работы (профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации), то с вас снимается статус безработного, а на протяжении трех месяцев вы сможете получать лишь профориентационные и консультационные услуги. По окончании этого срока вы сможете повторно зарегистрироваться в Государственной службе занятости с правом возобновления выплат (финансовую помощь со стороны государства вы будете получать не в течение года, а в течение 9 месяцев).

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит